Dieta sokowa – przepisy

Dieta sokowa – przepisy

Lato zbliża się wiel­kimi kro­kami. Więk­szość z nas zasta­na­wia się , w jaki spo­sób poprawić funkcjonowanie swo­jego ciała oraz co zro­bić, aby wygląd naszej sylwetki ule­gł widocznej popra­wie. Nie­wiele osób zna spo­sób na schud­nię­cie poprzez dietę sokową. Jed­nym z głównych zało­żeń takiego sposobu odżywiania jest oczysz­cze­nie orga­ni­zmu. Doko­nasz tego poprzez picie świeżo wyciskanych soków warzyw­nych, owo­co­wych lub warzywno-owo­co­wych. Jeżeli nie wiesz, w jaki spo­sób się do tego zabrać to serdeczne zapraszamy do lektury naszego arty­kułu.

Prze­pisy na soki

Naj­lep­sze i najzdrowsze soki to te przygotowane z samych warzyw, ponie­waż nie posia­dają tak dużo cukrów jak, chociażby soki owo­cowe. Oczy­wi­ście osoby preferujące słod­sze soki, mogą dodać do nich odrobinę poma­rań­czy czy jabłek. Naj­ła­twiej­szym do wykonania sokiem warzyw­nym jest sok mar­chew­kowy. Wystar­czy, że wyci­śniesz sok z mar­chewki i sok gotowy. Jeżeli ktoś ma słabą przy­swa­jal­ność żelaza, to wówczas szczególnie zalecany jest sok ze szpi­naku z dodat­kiem cytryny oraz selera nacio­wego. Można dodać do niego poma­rań­czę, bo bez niej sok jest mało słodki. Dzięki wita­mi­nie C zawar­tej w cytry­nie, żelazo ze szpi­naku będzie lepiej się wch­ła­niać. Warto, aby były one świeżo wyci­skane, a nie paste­ry­zo­wane. Paste­ry­za­cja powo­duje, że oprócz walo­rów sma­ko­wych taki sok, nie posiada za dużo wita­min czy skład­ni­ków odżyw­czych. Wysoka tem­pe­ra­tura powo­duje, że wiele z nich znika z soku. Paste­ry­za­cję robi się głów­nie po to, by mógł on dłu­żej wytrzy­mać i można go dłu­żej prze­trzy­my­wać. Zobacz ofertę na dietę sokową.

Wła­sne prze­pisy

Tak naprawdę każdy z nas może skom­po­no­wać swój wła­sny sok. Wystar­czy, że dasz ponieść się fan­ta­zji i po pro­stu wyci­śniesz sok z tych warzyw i owo­ców, na które masz ochotę. Wiele zależy od pro­por­cji warzyw do owo­ców. Lepiej jest, by w Twoim soku było wię­cej warzyw, ponie­waż posia­dają one wię­cej błon­nika i sub­stan­cji odżyw­czych niż owoce. Dodat­kowo owoce są nała­do­wane ogromną dawką cukru, co prawda natu­ral­nego (fruk­toza), ale dla naszego orga­ni­zmu to taki sam cukier jak z cukier­ków. Dobrze jest do swo­jego kok­tajlu dodać jeden, mak­sy­mal­nie dwa owoce. Mało osób wie, że do takich soków, można doda­wać różne przy­prawy. Na przy­kład chili, kur­kumę, cyna­mon czy imbir. One rów­nież posia­dają wiele wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­nych. Jesie­nią czy w zimie będą nas roz­grze­wać, ponie­waż mają takie wła­ści­wo­ści. Dodat­kowo przy­spie­szają nasz meta­bo­lizm i szyb­ciej będziemy spa­lać nasz tłuszcz.

Zobacz też:

Połą­cze­nia, które warto wypró­bo­wać

Mimo że na pierw­szy rzut oka te połą­cze­nia wydają się sza­lone i nie­smaczne, to nie należy dać się zwieść pierw­szemu wra­że­niu. Połą­cze­nia, które warto wypró­bo­wać w swoim soku to burak z jabł­kiem lub z aro­nią. Kolejny mix warty spró­bo­wa­nia: mar­chew, brzo­skwi­nia i malina. Dość jesienne połą­cze­nie to dynia, mar­chew i jabłko. Tych połą­czeń jest całe mnó­stwo. Nie zapo­mnij­cie o szpi­naku, kiwi, kapu­ście i wielu innych warzy­wach i owo­cach, które są dostępne w skle­pach.

Dla­czego warto robić soki?

Soki są dobre bez względu na porę roku. Szcze­gól­nie warto je pić w sezo­nie jesienno-zimo­wym. Popra­wiają one naszą odpor­ność, dzięki czemu nie będziemy tak czę­sto cho­ro­wać. Dobrze jest pić je całą rodziną, dzięki temu nauczymy swoje dzieci jeść warzywa i owoce, a przez to będą zdrow­sze. Możemy taki sok, dać dziecku do szkoły na dru­gie śnia­da­nie, zamiast bato­nika. Mówi się o sokach, że są anty­no­wo­two­rowe, ponie­waż posia­dają wiele anty­ok­sy­dan­tów i wita­min. Popra­wiają także wch­ła­nial­ność wita­min w jeli­tach, dzięki czemu nasz orga­nizm nie posiada niedoborów. Jeżeli ktoś zmaga się z bra­kiem ener­gii i cią­głym zmę­cze­niem to, zamiast kolej­nej kawy warto zro­bić sobie taki pożywny sok czy kok­tajl. Pomogą one się go wyzbyć i doda­dzą mnó­stwa ener­gii. Oczy­wi­ście, jeśli taki stan długo się utrzy­muje, warto pójść do leka­rza. Jeżeli chcesz zro­bić sobie detoks warzywno-owo­cowy, to początku powi­nie­neś wykonać bada­nie mor­fo­lo­giczne (bada­nie krwii) i spraw­dzić, czy nie posia­dasz prze­ciw­wska­zań.

Copywriter

autor