Jakie zachowania można nazwać mobbingiem?

Jakie zachowania można nazwać mobbingiem?

Mobbing, co to takiego?

Mobbing to słowo, które dotyczy pracodawców i pracowników, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co kryje się za tym sformułowaniem. Warto wiedzieć co to jest mobbing i jakie zachowania można zaliczyć do tego zjawiska. Dzięki temu można mieć większą świadomość swoich praw, a także łatwo wychwycić zachowania, które nie powinny pojawiać się w środowisku pracy.Co to jest mobbing?Nie ma wątpliwości, że mobbing jest nagannym zachowaniem, które nie powinno mieć miejsca w pracy. Świadomość odnośnie definicji mobbingu pozwala uniknąć sytuacji, w których tym mianem określa się złe relacje z szefem lub współpracownikami. Nie ma bowiem ono żadnego związku z subiektywnymi odczuciami pracownika wobec innych osób. Mobbing to szereg zachowań, które są skierowane przeciw pracownikowi. Mają one na celu nękanie, zastraszanie czy obniżenie samooceny, która powoduje u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mobbingiem określa się ponadto działania, które doprowadzają do poniżenia lub ośmieszenia pracownika, mogące prowadzić do wyeliminowania go z grupy współpracowników. Mobbing to zachowania, które nie są jednorazowe, a powtarzają się od pewnego czasu. Ważny jest nie tyle okres gnębienia psychicznego pracownika, ile raczej skutki, które niosą tego typu zachowania. Mobbingu najczęściej doznaje się ze strony przełożonego, jednak nękanie czy poniżanie zdarza się także wśród współpracowników.

Jakie są prawa pracownika?

Wiedząc co to jest mobbing, można dążyć do wyeliminowania niepożądanych zachowań w środowisku pracy. Obowiązkiem każdego pracodawcy są działania przeciwdziałające mobbingowi w miejscu pracy, dlatego też skrzywdzony pracownik może, a nawet powinien dochodzić swoich praw. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie głównemu przełożonemu fakt zaistnienia mobbingu. Jeśli za sprawą mobbingu pracownik doznał rozstroju zdrowia (np. nerwicy, depresji, ogólnego pogorszenia stanu zdrowia na skutek stresu), ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie. To sąd ustala wymiar zadośćuczynienia, biorąc pod uwagę indywidualne czynniki występujące w sprawie. Mobbing jest uznawany za samoistną i zawinioną przez pracodawcę przyczyną wypowiedzenia, dlatego też nękany pracownik ma prawo wypowiedzenia z tego tytułu umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kiedy umowa o pracę została rozwiązana z powodu mobbingu, były pracownik może starać się o odszkodowanie z tego tytułu. Dolną granicą roszczenia jest wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Copywriter

autor